Vantaa

 Aviapolis (osa)

Vantaan pilottialue sijoittuu Aviapoliksen alueelle lentokentän läheisyyteen. Alueelle kaavaillaan lisää asumista, työpaikkoja, viheralueita sekä julkisia ja yksityisiä palveluja.

Pilottialueelle sijoittuu ideakilpailu: Aviapolis Urban Blocks. Kilpailun tarkoituksena on tuottaa alueen maankäytön ja asemakaavoituksen pohjaksi ideatasoinen suunnitelma, joka tukee Aviapoliksen visiota ja luo alueelle omaleimaista kaupunkikuvaa.

Rakennettavuus

Vantaan Aviapoliksen pilottialueella pohjatutkimuksia on yhteensä 1320 kpl, joista erillisiä pohjatutkimuspisteitä on 1141 kpl. Laskennallinen pohjatutkimuspistetiheys pilottialueella on 6 pistettä/ha. Tosin alueen pohjaisosan moreeni- ja kalliovaltaisilla alueilla ei pohjatutkimuksia ole tehty yhtään, joten tiheys on eteläosan pehmeikkö/täyttömaa-alueilla huomattavasti suurempi. Pohja­tutkimusten jakaumasta alueella saa parhaan kuvan katsomalla alla esitettyä kuvaa. Aviapoliksen alueella on runsaasti kairaustietoa pehmeikön päälle tehdystä täytöstä. Tämän vuoksi kohteesta pystyy tekemään kuvaparin, joka esittää täytön alaista luonnonmaata sekä päällä olevaa täyttökerroksen paksuutta. Pohjatutkimusten perusteella kovapohja alkaa keskimäärin 7 m syvyydellä.

Aviapoliksen pilottialueelta puuttuu paikoin maa­perä­kartoitus­tietoa eli kairaustulkinta muodostui entistäkin tärkeämmäksi alueen rakennetta­vuuden määrittelyssä. Alla olevassa kuvassa verrataan GTK:n maaperäkarttaa Vantaan kaupungin omaan maaperäkarttaan. Vantaan omassa kartassa kartoitusmittakaava on tarkempi. Molemmilla kartoilla on kaupunkialueille tyypillisiä kartoittamatta jääneitä alueita. Vantaan kartassa tiet on jätetty karttatasoon rei’iksi, mikä tekee aineistosta pirstoutuneen paikkatietotyön kannalta. GTK:n kartassa karkea hieta on Vantaan kartalla hiekkaa. Tämä johtuu eri maalajiluokituksista. Vantaa käyttää GEO-luokitusta ja GTK RT-luokitusta. MAKUdigi-projektissa laaditussa rakennettavuuskartassa käytettiin pohjatietona Vantaan omaa maaperä­karttaa, jota täydennettiin joidenkin kartoittamatta jääneiden alueiden osalta GTK:n kartan maa­laji­tiedoilla.