Rakennettavuuden hilamalli

Maaperäsidonnaisten kustannusten arviointi maankäytön suunnittelua varten perustuu maaperäolosuhteiden luokitteluun, joka kuvastaa sille tyypillisesti käytettäviä pohjarakentamisen menetelmiä ja sitä kautta myös rakentamisen kustannuksia. Rakennettavuusluokat on esitetty kohdassa rakennettavuusluokittelu. Maankäyttöalueille voidaan laskea rakennettavuustietojen perusteella pohjarakentamisen kustannusarvio tai muita mahdollisia tunnuslukuja.

Maaperän osuus laskentaprosessiin voidaan esittää rakennettavuusmallilla. Malli voidaan toteuttaa eri tavoin, esim. luokka-alueina polygoneilla rajattuna (kartta-alueet) tai ns. hilamallilla. Maku-Digi –projektissa päädyttiin kokeilussa etenemään hilamallilla. Hilamalliksi tässä kutsutaan mallia, jossa tieto esitetään säännöllisen hilaverkon pisteisiin liitettynä. Rakennettavuuden määrittelemiseen tarvittava rakennettavuusluokkatieto liitetään hilan pisteisiin. Sen lisäksi hilapisteiden ominaisuudeksi voidaan liittää ne maaperätiedot, joilla rakennettavuusluokka-arvo on saatu sekä myös paljon muuta tietoa, jolla lisäksi on merkitystä maaperän rakentamisessa (taulukko 1). Tällaista tietoa on esim. maaperän pilaantuneisuus, lohkareisuus, suojeluarvot yms. Hilan tiedot siirretään ASCII –koodattuna tiedostona, jossa yksi rivi vastaa yhden pisteen tietoja.

Mallissa käytettävän hilan ruudun koko voi vaihdella. Yhtenä tarkasteltavana rakennettavuuden tekijänä on rinnekaltevuus. Rinnekaltevuus on laskettu Maku-Digi –projektissa 2 x 2 m, mikä todettiin siihen käyttökelpoisena. Samaa hilakokoa on päädytty käyttämään myös muiden ominaisuustietojen esittämisessä.

Hilatiedoston alkuun liitetään metatietoriveinä tarvittavat tiedot kuvaamaan tiedoston sisältöä. Tarvittavia metatietoja ovat ainakin lista käytetyistä ominaisuustiedoista (esim. taulukon 2 mukaisesti 1010,1020,1040), laatijan nimi, päivämäärä, vapaa kuvaus mallin laadinnasta (sisältäen esim. arvion luotettavuudesta) jne.

Hilan pisteiden ominaisuustiedot on tuotettu eri tavoin. Maaperäkartan maalajialueista kitkamaan tieto perustuu kartoittajan havaintoihin ja kairauksiin ja on yleensä varsin luotettava. Sen sijaan pehmeikköpaksuustieto on saatu laskennallisesti (interpoloimalla) pohjatutkimuspisteistä, jolloin luotettavuus (epävarmuus) muodostuu pisteiden välisestä matkasta ja kairaustulkinnan epävarmuudesta. Mitä kauempana hilapiste on pohjatutkimuspisteestä, sitä epävarmempi sen kuvaama tieto on. Hilapisteen epävarmuutta voidaan kuvata mm. sen etäisyydellä lähimmästä tunnetusta tutkimuspisteestä.

Hilamallin pisteiden epävarmuutta kuvaamaan on myös ehdotettu taulukossa 1 esitettyä luokittelua. Jokaiselle ominaisuustiedolle hilassa annettaisiin kyseisen luokan arvo.

Kuvassa 1 on esitetty esimerkki tekstimuotoisesta hilatiedostosta.

Kuva 1. Esimerkki tekstimuotoisesta hilatiedostosta

Taulukko 1. Hilamallin pisteen epävarmuuden luokittelu:

Taulukko 2. Hilamallin pisteen mahdollisia ominaisuustietoja:

tietorivi otsikko yksikkö/arvojoukko laskentaperiaate / lähde
yhteenveto    
1010 sijainti-x m/koordinaatti
1020 sijainti-y m/koordinaatti
1030 maanpinnan korkeus m/koordinaatti MML 2×2 m korkeusmalli
1040 rakennettavuusluokka 1,2,3a, 3b, 4, 5a, 5b, 6 ,7, 8
rakennettavuusluokituksen kriteerit
2010 rinnekaltevuus % maanpintamallista laskettu. Ei lasketa pehmeiköillä
2020 vallitseva pintamaalaji >1m syvyydessä Ka, Sa, Si, Sr, Hk, Mr, Lj, Tv, Tä, Ki
2030 luokiteltu pintamaalaji pehmeikkö, kitkamaa, kallio,vesi, täyttö
2040 turpeen + liejun paksuus m
2050 pehmeikön paksuus, Sa + Si m
2060 tiiviin maakerroksen syvyys taso m
2070 kallion pinnan korko taso m
erityisalueet
3010 täyttö k/e
3020 lohkareinen / kivinen alue k/e
3030 pilaantunut maa k/e
3040 sulfidisavi k/e
3050 rakennettu alue k/e
3060 paineellinen pohjavesi k/e
3070 pohjavesialue k/e
3071 1 lk 1
3072 2 lk 2
3073 3 lk 3
3080 radon-alue k/e
3090 tulva-alue k/e
vesialueet
4010 vesialue k/e
4020 vedenpinta taso m
4021 alin taso m
4022 keski taso m
4023 ylin taso m
4030 syvyys m
maaperämalli
5010 – maanpinta taso m
– maakerrosrajapinnat
5110 Sa yläpinta taso m
5115 Sa alapinta taso m
5210 Si yläpinta taso m
5215 Si alapinta taso m
5310 Sr yläpinta taso m
5315 Sr alapinta taso m
5410 Hk yläpinta taso m
5415 Hk alapinta taso m
…jne
6000 Ka yläpinta taso m
– pohjaveden pinta
7010 alin taso m
7020 keski taso m
7030 ylin taso m
– orsiveden pinta
7040 alin taso m
7050 keski taso m
7060 ylin taso m
Metatiedot
laatija nimi
pvm pvm
kuvaus teksti
solukoko m
suunnitellut toimenpiteet
9100 — massanvaihdon alapinta m
9200 — stabiloinnin tavoitetaso m
9300 — paalutuksen (eri tyyppisiäkin) tavoitetaso tai tunkeutumistaso
9400 — PIMA-rajapintoja m
9500 — tasaus m