Kaavan digitointi

Pilottialueiden suunnitelmat saatiin kaupungeilta dwg- tai dgn – muotoisina. Digitointia varten suunnitelmat tuotiin ArcGIS-ohjelmaan ja käännettiin shape-tiedostoiksi.

Digitoinnissa varmistettiin, että kaikki kohteet ovat sulkeutuvia alueita (polygoneja) eivätkä koostu yksittäisistä viivoista, jolloin ei voida laskea mm. pinta-aloja.

Digitoituihin alueisiin liitettiin ominaisuustietoa taulukkoon. Kaavakohteista alueiksi digitoitiin kaavan mukaiset korttelialueet (esim. AK, AP, Y, LP, V jne.) ja muut osa-alueet, joihin luokiteltiin mm. rakennusalat, tontit, istutettavat alueen osat, kadut ja torit.

Korttelialueiden ominaisuustietoja ovat korttelinumerot, korttelin pääkäyttötarkoitus (AK, AP jne.). Lisäksi ominaisuustietotaulukkoon kerättiin rakennusoikeus tai korttelitehokkuus sekä rakennusten kerroskorkeudet, jos ne kohdistuivat koko kortteliin. Myös tontin numero merkittiin, jos korttelialue oli sama kuin tontin alue.

Osa-alueita on määritelty useita, kuten rakennusalat, tontit, istutettavat alueen osat, kadut, torit jne. Jos osa-alueet sijaitsivat korttelilla ja/tai tontilla merkittiin ominaisuustietotaulukkoon kortteli- ja tonttinumerot sekä korttelin pääkäyttötarkoitus (esim. AK). Rakennusalalta kirjattiin ylös myös rakennusoikeus sekä rakennusten kerroskorkeudet, jos ne pystyttiin kohdistamaan kyseiseen rakennusalaan.

Pilottikohteista taulukoidut tiedot alueittain:

 • Korttelit:
   • Korttelin pääkäyttötarkoitus
   • korttelinumero (kaavasta luetaan)
   • Rakennusoikeus (voi kohdistua tontille kortteliin tai rakennusalalle)
   • Kerrosluku (voi olla määritetty kortteli, tontti tai rakennusalakohtaisesti)
   • Tehokkuusluku
   • Tonttinumero (jos kortteli vastasi myös tonttia)
 • Osa-alueet:
  • Korttelitiedot: (jos sijoittui kortteliin)
   • Korttelin pääkäyttötarkoitus
   • korttelinumero (kaavasta luetaan)
  • Tonttitiedot (jos sijoittui tietylle tontille)
   • Tonttinumero
  • Rakennusala :
   • Rakennusoikeus (voi kohdistua tontille kortteliin tai rakennusalalle)
   • Kerrosluku (voi olla määritetty kortteli, tontti tai rakennusalakohtaisesti)
   • Tehokkuusluku
  • Tontti:
   • Tonttinumero
  • Katualue
  • Katuaukio/Tori
  • Ulkoilureitti
  • Istutettavan alueen osa
  • pp (kevyen liikenteen väylä)
  • hule (hulevesialue)
  • le (leikkipaikka)
  • ajo (ajoyhteys)
  • sm (muinaismuistoalue)
  • kaavan muut mahdolliset osa-alueet, jotka voivat vaikuttaa maaperäsidonnaisiin kustannuksiin.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki kaavan digitoinnista ja ominaisuustietotaulukosta. Taulukon yksi rivi vastaa aina yhtä digitoitua aluetta (polygonia).